Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Đồng Trưởng ban    
TS. Nguyễn Hữu Hùng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Hoàng Văn Thức   Viện Khoa học công nghệ Mật mã
Thành viên    
TS. Chu Minh Yên   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS.TS. Lương Thế Dũng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
ThS. Nguyễn Như Tuấn   Tạp chí An toàn thông tin
TÀI TRỢ BỞI