Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

Đồng Trưởng ban    
PGS. TS. Lương Thế Dũng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Hoàng Văn Thức   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
Thành viên    
PGS.TS Lê Minh Hà   Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
PGS.TS Bùi Thu Lâm   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS Nguyễn Hồng Quang   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS.TSKH. Nguyễn Văn Lợi   Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
PGS.TS Tạ Minh Thanh   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS Nguyễn Linh Giang   Trường Đại học Bách Khoa Hà nội
PGS.TS Trần Nguyên Ngọc   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS Trần Quang Anh   Học viện Bưu chính Viễn thông
TS Đàm Quang Hồng Hải   Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
TS Phạm Văn Hậu   Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS Nguyễn Ngọc Hóa   Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS Trần Quang Đức   Đại học Bách Khoa Hà Nội
TS Nguyễn An Khương   Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS Trần Đức Sự   Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng
TS. Nguyễn Quốc Toàn   Vụ Khoa học Công nghệ
TS. Nguyễn Đại Thọ   Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà nội
TS. Hoàng Xuân Dậu   Học viện Bưu chính Viễn thông
TS. Nguyễn Chung Tiến   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Nguyễn Anh Tuấn   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
TS. Trần Nghi Phú   Học viện viện an ninh nhân dân
PGS.TS Trần Xuân Tú   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Đỗ Quang Trung   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS.TS Phạm Khắc Hoan   Học viện Kỹ thuật Quân sự
TS. Nguyễn Bùi Cương   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
TS. Nguyễn Văn Long   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
PGS.TS Trịnh Việt Cường   Đại học Hồng Đức
TS. Trần Thị Lượng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Phạm Văn Hưởng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS.TS Ngô Thanh Long   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS Nguyễn Long Giang   Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
TS. Nguyễn Đình Nghĩa   Học viện An ninh nhân dân
Danh sách đang tiếp tục cập nhật.
TÀI TRỢ BỞI