Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

Trưởng ban    
PGS. TS. Lương Thế Dũng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
Đồng trưởng ban    
PGS. TS. Nguyễn Hiếu Minh   Viện Khoa học công nghệ Mật mã
Thành viên    
PGS.TS Nguyễn Hồng Quang   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS.TS Lê Mỹ Tú   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS.TS Trần Đức Sự   Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng
TS Chu Minh Yên   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Nguyễn Anh Tuấn   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
TS. Nguyễn Quốc Toàn   Vụ Khoa học Công nghệ
PGS.TS Trần Quang Anh   Học viện Bưu chính Viễn thông
PGS.TS Trần Nguyên Ngọc   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS Nguyễn Linh Giang   Trường Đại học Bách Khoa Hà nội
TS. Sử Ngọc Anh   Học viện An ninh nhân dân
TS. Nguyễn Đại Thọ   Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà nội
TS. Hoàng Xuân Dậu   Học viện Bưu chính Viễn thông
TS. Phạm Duy Trung   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Đỗ Quang Trung   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Bùi Đức Trình   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Nguyễn Chung Tiến   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Nguyễn Tuấn Anh   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Nguyễn Đào Trường   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Trần Thị Lượng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Phạm Văn Hưởng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Nguyễn Đức Công   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Nguyễn Văn Long   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
TS. Nguyễn Bùi Cương   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
Danh sách đang tiếp tục cập nhật.
TÀI TRỢ BỞI