Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban    
TS. Hoàng Đức Thọ   Học viện Kỹ thuật Mật mã
Thành viên    
TS. Vũ Thị Đào   Học viện Kỹ thuật Mật mã
ThS. Trần Anh Tú   Học viện Kỹ thuật Mật mã
ThS. Trần Ngọc Mai   Tạp chí An toàn thông tin

 

 

TÀI TRỢ BỞI